Obchodní podmínky

1/ Realizace objednávky a odběr dodávky zboží

1.1. Realizace objednávky

Objednávky jsou přijímány písemnou i ústní formou, v případě ústní objednávky se požaduje její následné písemné potvrzení. Objednávky zasílané faxem nebo e-mailem se považují za právoplatné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží.

1.2. Dodávky zboží

Objednané zboží je dodáváno ze skladu dodavatele některou z následujících forem:

a/ osobním odběrem zákazníka nebo zákazníkem pověřenou osobou; při osobním odběru je povinností zákazníka zkontrolovat úplnost dodávky
b/ prostřednictvím smluvních přepravců
c/ vlastní dopravou dodavatele
d/ poštou
e/ jiným, předem dohodnutým způsobem

2/ Záruční podmínky

Vadné zboží lze vyměnit za nové v souladu s platnými zákony, popř. provést opravu v autorizovaném servisu na náklady dodavatele. Za vadné zboží se uznává jen takový výrobek, u kterého je závada způsobena výrobou. Při uplatnění nároku na výměnu zboží předloží zákazník dodavateli vadné výrobky, písemný seznam vadných výrobků s popisem závad, dále uvede číslo faktury a datum, kdy bylo zboží dodáno a obchodní cenu vadného zboží platnou v době nákupu. V případě, že výrobek nebude již skladem, vyrovnání se provede dobropisem.

Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené normálním používáním.

Dodavatel poskytuje na všechny výrobky smluvní záruku v délce 24 měsíců. Tato doba je počítána od data převzetí zboží zákazníkem.

3/ Ostatní podmínky

Všechny ostatní obchodní podmínky včetně plateb a slev za odebrané zboží jsou řešeny přímo Rámcovou kupní smlouvou o dodávkách zboží, která je k dispozici na vyžádání.