Ochrana osobních údajů

Úvodní informace

Společnost Simba Toys CZ, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů / odběratelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé / Odběratelé“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.    

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost Simba Toys CZ, spol. s r.o., se sídlem Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 273 51, IČO: 158 88 304, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů / Odběratelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Simba Toys CZ, spol. s r.o. (dále jen „Směrnice“). 

Dodavatelé / Odběratelé mají právo se na společnost Simba Toys CZ, spol. s r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce k rukám paní Dagmar Volfové
 • elektronicky na e-mailovou adresu: dagmar.volfova@simbatoys.cz

Zpracovatelé osobních údajů

Správce smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů následující zpracovatele:

 • XB-1, s.r.o. se sídlem Glowackého 554/4, 181 00 Praha 8
 • MPK Toys CZ, spol. s r.o. se sídlem Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351
 • MPK Toys, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
 • realizace kontaktů a vzájemné obchodní komunikace (osobní údaje kontaktních osob dodavatelů – statutárních orgánů a/nebo zaměstnanců)
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (záznam v návštěvní knize)

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v IS „DataGO“ - adresní a identifikační údaje dodavatelů
 • manuální zpracování v listinné podobě - obchodní smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady, návštěvní kniha

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v objektech jeho sídla/ provozovny na adrese: Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 27351, a to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci a třetí osoby (dodavatelé / odběratelé a jiné návštěvy), které se zdržují/nacházejí v areálu správce;
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: čtrnáct (14) dnů ode dne pořízení záznamu
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Návštěv:

 • jméno a příjmení, registrační značka motorového vozidla, čas návštěvy;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Údaje v návštěvní knize jsou uloženy po dobu jednoho měsíce.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo a bankovní spojení
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, její pracovní pozice, služební telefonní číslo a služební emailová adresa

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Dodavatelé / Odběratelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz